Reklamačný poriadok | SLOVEX ALFA spol. s r.o. - Predaj svietidiel a svetelných zdrojov

Reklamačný poriadok

Reklamácie:
Kupujúci je povinný dodanú zásielku ihneď pri prevzatí od kuriéra skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozbitie, alebo prasknutie skla, alebo inej časti tovaru z dôvodu mechanického poškodenia, alebo chýbajúcu časť tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi UPS a spísať s kuriérom škodový list pri preprave a túto skutočnosť je povinný oznámiť dodávateľovi emailom na odbyt@slovex.sk do 24 hod. Prípadné reklamácie poškodenia tovaru po 24 hodín od jeho prevzatia, nebudú uznané. Na reklamácie tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
- informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
- tovar zašlite, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: SLOVEX ALFA spol. s r.o, Kubranská 306, 911 01 Trenčín, mobil: +421905419216 (tovar musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom obale)
- do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
- originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Spoločnosť SLOVEX ALFA spol. s r.o.. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.

V prípade, že zákazník žiada o možnosť vrátenia tovaru, je možné ho vrátiť bez udania dôvodu, na adresu SLOVEX ALFA spol. s r.o, Kubranská 306, 911 01 Trenčín, do 14 dní od dátumu dodania. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátený tovar skontrolovať a ak bol vrátený späť aj s originálom dokladu nadobudnutia, v originálnom balení, nepoškodený a bez náznaku používania, vyplatí zákazníkovi protihodnotu výrobku na jeho bankový účet, ktorý uvedie na žiadosti o vrátenie. V prípade, že doklad nadobudnutia obsahoval prepravné náklady, tieto nebudú zákazníkovi vyplatené, nakoľko sa neviažu na vrátený tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím a úpravami výrobku.

Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári a s ich výhradným spracovaním spoločnosťou SLOVEX ALFA spol. s r.o. v zmysle §.4 písm. a), b) zákona č.428/2002 Z.z. za účelom a v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávkového procesu a na prevádzkovanie marketingových aktivít spoločnosťou. Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o svojom práve k prístupu k svojim osobným údajom a ďalších právach garantovaných zákonom č.428/2002 Z.z., a taktiež o práve svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, prípadne dožadovať opravu poskytnutých osobných údajov, ich aktualizáciu, zablokovanie alebo likvidáciu. Spoločnosť SLOVEX ALFA spol. s r.o. si vyhradzuje zmenu cien a nezodpovedá za prípadné chyby v popisoch predávaných produktov, nakoľko reprodukujeme popis z katalógov výrobcov.