Všeobecné obchodné podmienky | SLOVEX ALFA spol. s r.o. - Predaj svietidiel a svetelných zdrojov

Všeobecné obchodné podmienky

Tovar (svietidlá) je možné objednať  prostredníctvom nákupného košíka na portáli www.slovex.sk.

Objednávateľ a príjemca tovaru musí byť osoba staršia ako 18 rokov a musí súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami. Následne si zadaním záväznej objednávky nižšie uvedenou formou objedná tovar.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.
Objednávka je prijatá okamžite po potvrdení objednávky. Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností vás budeme kontaktovať.

Dodacia lehota:
Z dôvodu dovozu sortimentu od rôznych dodávateľov je dodacia lehota individuálna - 1 až 21 dní, podľa toho, či je tovar na sklade, alebo sa musí objednať u dodávateľa. O prípadnom omeškaní doručenia zásielky nad 21 dní Vás budeme informovať.
Forma úhrady bude dohodnutá pred odoslaním objednávky. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.
 
Výška poplatku za poštovné a balné:
Pri zasielaní tovaru  UPS - kuriérom (platba hotovosťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke nad 150 EUR nebude účtované dopravné a balné.
Pri zasielaní tovaru  UPS - kuriérom (platba hotovosťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke do 150 EUR bude účtované dopravné a balné vo výške 5,- EUR .
 
Platba v hotovosti alebo platobnou kartou:
Pri dodaní objednaného tovaru kuriérom UPS máte možnosť vybrať si platbu v hotovosti alebo platobnou kartou MAESTRO, príp. VISA. Túto možnosť je nutné zadať pri konečnom potvrdzovaní objednávky. Každá zásielka obsahuje priložený daňový doklad.
Pri prevzatí tovaru osobne na našej predajni SLOVEX ALFA spol. s r.o, Kubranská 306, 911 01 Trenčín, máte možnosť uskutočniť platbu v hotovosti alebo platobnou kartou.
 
Všetky ceny a celkové sumy sú v EUR s platnou 20 % DPH. Ceny objednaného tovaru platia v čase zadania záväznej objednávky. Ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom nášho internetového obchodu. Tovar dodaný zmluvným partnerom zostáva vo vlastníctve spoločnosti SLOVEX ALFA spol. s r.o. až do zaplatenia faktúry.

Reklamácie:
Kupujúci je povinný dodanú zásielku ihneď pri prevzatí od kuriéra skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozbitie alebo prasknutie skla, alebo inej časti tovaru z dôvodu mechanického poškodenia, alebo chýbajúcu časť tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi UPS a spísať s kuriérom škodový list pri preprave a túto skutočnosť je povinný oznámiť dodávateľovi emailom na odbyt@slovex.sk do 24 hod. Prípadné reklamácie poškodenia tovaru po 24 hodinách od jeho prevzatia, nebudú uznané.
Na reklamácie tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním
Postup pri reklamácii:
-informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne
-tovar zašlite, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: SLOVEX ALFA spol. s r.o, Kubranská 306, 911 01 Trenčín, mobil: +421905419216 (tovar musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom obale!)
-do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
-originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Spoločnosť SLOVEX ALFA spol. s r.o.. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.

V prípade, že zákazník žiada o možnosť vrátenia tovaru, je možné ho vrátiť bez udania dôvodu, na adresu SLOVEX ALFA spol. s r.o, Kubranská 306, 911 01 Trenčín, do 14 dní od dátumu dodania. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátený tovar skontrolovať a ak bol vrátený späť aj s originálom dokladu nadobudnutia, v originálnom balení, nepoškodený a bez náznaku používania, vyplatí zákazníkovi protihodnotu výrobku na jeho bankový účet, ktorý uvedie na žiadosti o vrátenie. V prípade, že doklad nadobudnutia obsahoval prepravné náklady, tieto nebudú zákazníkovi vyplatené, nakoľko sa neviažu na vrátený tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím a úpravami výrobku.
 
Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári a s ich výhradným spracovaním spoločnosťou SLOVEX ALFA spol. s r.o. v zmysle §.4 písm. a), b) zákona č. 428/2002 Z.z. za účelom a v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávkového procesu a na prevádzkovanie marketingových aktivít spoločnosťou. Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o svojom práve k prístupu k svojim osobným údajom a ďalších právach garantovaných zákonom č.428/2002 Z.z., a taktiež o práve svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, prípadne dožadovať opravu poskytnutých osobných údajov, ich aktualizáciu, zablokovanie alebo likvidáciu.
Spoločnosť SLOVEX ALFA spol. s r.o. si vyhradzuje zmenu cien a nezodpovedá za prípadné chyby v popisoch predávaných produktov, nakoľko reprodukujeme popis z katalógov výrobcov.
Zákony a predpisy:
- Zák. č 455/1991 Sb., o živnostenskom podnikaní
- Zák. č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov:

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Dopravné a balné:
Pri zasielaní tovaru  UPS - kuriérom (platba hotovosťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke nad 150 EUR nebude účtované dopravné a balné.
Pri zasielaní tovaru  UPS - kuriérom (platba hotovosťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke do 150 EUR bude účtované dopravné a balné vo výške 5,- EUR s DPH.